Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “MD travel Company”, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Οδός Αλ. Παναγούλη, αριθμός 118, θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
Στο πλαίσιο αυτό και ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή “GDPR”) και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.
Παρακάτω, σας παρέχουμε χρήσιμη ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας καθώς και τα σχετικά με την επεξεργασία δικαιώματά σας.

1. Πηγές συλλογής & Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, μέσω, ενδεικτικά, των υπαλλήλων της ή των συνεργατών της:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΦΜ

β. Δεδομένα Επικοινωνίας

π.χ. διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ

γ. Δεδομένα Πληρωμής

π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.

ε. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (είναι αυτά που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό).

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιών μας.

δεδομένα του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ απαραίτητα για τη διαχείριση και υποστήριξη των πιθανών ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη (πχ διατροφικές συνήθειες, θρησκευτικές προϋποθέσεις & ανάγκες, θέματα υγείας, ιδιαιτερότητες στον τρόπο μετακίνησης, κλπ).

2. Σκοποί επεξεργασίας
Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:
1. η ενημέρωση της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» για την πρόθεση του αιτούντος (υποκειμένου των δεδομένων) για την παροχή των υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας και γενικότερα για όλες τις υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.».
2. η παροχή στο υποκείμενο των δεδομένων υπομνήσεων και οδηγιών σχετικά με τις καλύψεις της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά το στάδιο πριν την έναρξη της αιτούμενης παροχής υπηρεσιών.
3. η έρευνα που δύναται να πραγματοποιήσει η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις παροχής υπηρεσιών του υποκειμένου.
4. η συμμόρφωση της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις και απόκρισης σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής του υποκειμένου).
5. η ανάλυση και διαχείριση άλλων επιχειρηματικών κινδύνων, η διαχείριση παραπόνων και σχολίων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» με νόμιμη υποχρέωση, καθώς και η έρευνα της ικανοποίησης πελατών,
6. η θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου, στον οποίο ανήκει η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», η διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και των υποδομών του IT, σύμφωνα με τις εσωτερικές της πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η λειτουργία των συστημάτων ΙΤ, η φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση αρχείων και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.».
7. η εμπορική προώθηση της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», η οποία θα μπορεί να αποστέλλει SMS, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καλεί το υποκείμενο των δεδομένων (εφόσον παράσχει τη συγκατάθεσή του) τηλεφωνικώς για να τον ενημερώνει για νέες υπηρεσίες, προσφορές και συνεργασία με άλλες εταιρείες που καλύπτουν άλλους τύπους υπηρεσιών.
8. Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει τη συγκατάθεσή του για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας (εμπορική προώθηση), ανεξάρτητα από την τυχόν παροχή συγκατάθεσης για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εν συνεχεία εκτέλεση των αιτουμένων υπηρεσιών. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τη παροχή ή την εκτέλεση, αντίστοιχα της υπηρεσίας, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συναφθεί η όποια σύμβαση ή να εκτελεστεί σε κάποια από τις πτυχές της ή υπηρεσίες.

3. Νομική βάση επεξεργασίας
Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:
i. άρθρο 6 παρ.1 α ΓΚΠΔ, δηλαδή η συναίνεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν και εφόσον το υποκείμενο την παράσχει εγγράφως,
ii. άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών ή της όποιας σύμβασης συνεργασίας, της οποίας ο αιτούμενος ως υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
iii. άρθρο 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» για την αποτελεσματική λειτουργία της, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω στην παράγραφο 2 Γ, Δ, Ε και ΣΤ.
Ειδικά για την περίπτωση των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα») που ανωτέρω περιγράφονται, η συλλογή και επεξεργασία πραγματοποιείται, αποκλειστικά και μόνον εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ, για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς.

4. Διαβίβαση & Κατηγορίες αποδεκτών
Η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλους οργανισμούς του Ομίλου στον οποίο ανήκει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διαβιβάσει τα δεδομένα, επίσης, σε άλλες εταιρίες (έπειτα από την υποβολή νόμιμου αιτήματος), σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ) και στο Δημόσιο, καθώς και σε Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.
Επιπλέον, θα διαβιβάσει τα δεδομένα στους συνεργαζόμενους με την «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της, όπως ξενοδοχεία, ξεναγούς, αεροπορικές εταιρίες, μεταφορικές εταιρίες, άλλες εταιρίες τουριστικών υπηρεσιών και φιλοξενίας, εταιρίες συνεδριακών υπηρεσιών, κλπ. Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ.

5. Τα Δικαιώματά σας
5.1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα στην «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», (ως υπεύθυνη επεξεργασίας) για:
• πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
• διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων,
• να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
• να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
• φορητότητα των δεδομένων σας (π.χ. απευθείας και σε άλλη εταιρεία).
5.2. Δικαίωμα εναντίωσης
Επιπλέον, δικαιούσθε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή στ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Εάν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούσθε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Σε τέτοια περίπτωση, η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
5.3. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης και για την οποία, επιπλέον είναι αναγκαία η ρητή συγκατάθεσή σας, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί η σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της.
5.4. Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων σας
προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται παρακάτω.

6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση dpo@mdtravel.gr

7. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Η «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους ή για τη συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της.

8. Χρήση Cookies
Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι διαθέσιμη εδώ.

9. Η Επικοινωνία σας με την «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.»
Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
• μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@mdtravel.gr
• μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της «MD travel Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», Αγία Παρασκευή Αττικής, Οδός Αλ. Παναγούλη, αριθμός 118, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε και δικαίωμα καταγγελίας στην ελληνική εποπτική αρχή «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (www.dpa.gr).
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την συγκεκριμένη Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.